Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

2021 29 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL
z dnia 28 października 2021r.
ws. oświadczeń o wyrażeniu zgody oraz aneksów przedłużających umowy z NFZPrezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Apelem  podjętym dniu 24 września br. zwróciło się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wstrzymanie  akcji pozyskiwania od świadczeniodawców oświadczeń wyrażających zgodę na przedłużenie umów wygasających  w połowie przyszłego roku. Dwa dni temu odpowiedź w tej sprawie nadesłał wiceprezes NFZ. W  odpowiedzi tej Fundusz nie wyjaśnia stanowiska NFZ wobec zasugerowanej w Apelu Prezydium NRL interpretacji przepisu ustawy covidowej, mającego być podstawą prawną przedłużenia umów.  

Art.18 

1. […]

2. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Chodzi o dość poważną wątpliwość, czy fakt przedłużenia umowy na tej podstawie prawnej nie oznacza, że konkursy odbędą się po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Oddziały Funduszu postępują niejednolicie – od części świadczeniodawców zbierane są oświadczenia o gotowości podpisania aneksu, innym zaś przesyłane są już gotowe aneksy. Tu (jak podnosimy w dzisiejszym piśmie) sytuacja może być na tyle skomplikowana, że strony umowy dokonują jednocześnie przesunięcia terminu ustalenia warunków na (w tym momencie) cały 2022 rok. Pamiętać jednak trzeba, że nieprzyjęcie w tym wypadku warunków zaproponowanych przez Fundusz oznaczać będzie skrócenie umowy do ostatniego dnia lutego 2022r.   W związku z mnożącymi się wątpliwościami, wysłane zostało w dniu dzisiejszym do Centrali NFZ pismo z wnioskiem o pilne wyjaśnienia.Do czasu otrzymania odpowiedzi, Komisja rekomenduje wstrzymanie się z podpisywaniem dokumentów w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji

Andrzej Cisło 

wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej