Bezpłatne stomatologiczne konferencje naukowe

2021 19 sierpnia, Administrator | kategoria Informacje ,

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z dostęp­ny­mi bezpłat­ny­mi konferencjami.

Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

zaprasza­ją, Koleżan­ki i Kolegów, Lekarzy Den­tys­tów (z całej Pol­s­ki), na

I KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ – online

25 wrześ­nia 2021 r.; 6 pkt. eduka­cyjnych; bezpłatna

W pro­gramie Kon­fer­encji pojaw­iły się nazwiska wybit­nych ekspertów z całej Pol­s­ki i z Włoch.

Zaprezen­tu­ją Oni najnowsze doniesienia z zakre­su gerostomatologii:

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Bar­bara Kochańs­ka prof. GUMed
 • prof. dr hab. Agniesz­ka Mielczarek
 • prof. dr hab. Rena­ta Chałas
 • prof. dr hab. Tere­sa Bachanek
 • prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
 • prof. dr hab. Mar­iusz Lipski

Zapisy przez for­mu­la­rz zgłoszeniowy w linku: https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=345

PROGRAM KONFERENCJI

 • 9.00–9.10 Otwar­cie kon­fer­encji – Prezes PTSG Bar­bara Kochańs­ka, Prze­wod­niczą­cy Komisji ds. Lekarzy Den­tys­tów OIL w Warsza­w­ie dr Dar­iusz Paluszek
 • 9.10–9.20 „Pol­skie Towarzyst­wo Stom­a­tologii Geri­atrycznej – cele i zada­nia” – Prezes PTSG, prof. uczel­ni dr hab. Bar­bara Kochańs­ka (GUMed)

Ses­ja I

 • 9.20–9.50 „Wyzwa­nia geros­tom­a­tologii w Polsce w świ­etle aktu­al­nych danych epi­demi­o­log­icznych” – Wiceprezes PTSG, prof. dr hab. Agniesz­ka Miel­czarek (WUM)
 • 9.50–10.20 „Przegląd stan­dard­ów stom­a­to­log­icznej opie­ki senio­ral­nej” – Dr hab. n. med. Mag­dale­na Nowosiel­s­ka (UMB)
 • 10.20–10.50 „Pac­jent w starszym i podeszłym wieku w gabinecie stom­a­to­log­icznym – najczęś­ciej wys­tępu­jące zagroże­nia zdrowotne” – Prof. uczel­ni dr hab. Bar­bara Kochańs­ka, dr n. med. Justy­na Bar­wińs­ka-Płużyńs­ka (GUMed)
 • 10.50–11.05 Prz­er­wa

Ses­ja II

 • 11.05–11.35 “Jak leczyć pac­jen­tów geri­atrycznych z naty­ch­mi­as­towym obciąże­niem w poje­dynczych i złożonych przy­pad­kach implan­tów” – Prof. Michele Anto­nio Lopez MD, MS (Catholic Uni­ver­si­ty of the Sacred Heart of Rome and the Cam­pus Bio­medico Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal of Rome)
 • 11.35–12.05 “Regen­er­ac­ja wyrost­ka zębodołowego: min­i­mal­nie inwazyjne pode­jś­cie bezpła­towe u pac­jen­tów geri­atrycznych z grup ryzyz­ka” – Adj. Prof. Pier Carmine Pas­sarel­li DDS, MS (Catholic Uni­ver­si­ty of the Sacred Heart of Rome and the Cam­pus Bio­medico Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal of Rome)
 • 12.05–12.35 „Wybrane prob­le­my leczenia endodon­ty­cznego pac­jen­ta geri­atrycznego” – Prof. dr hab. Mar­iusz Lip­s­ki (PUM)
 • 12.35–13.05 “Jak rozpoz­nać kanały skleroty­czne u pac­jen­tów geri­atrycznych” – Prof. Nico­la Grande (Catholic Uni­ver­si­ty of the Sacred Heart of Rome, Cat­te­dra di Endodonzia)
 • 13.05–13.30 Prz­er­wa

Ses­ja III

 • 13.30–14.00 „Ter­apia antyre­sor­p­cyj­na stosowana u pac­jen­tów w starszym i podeszłym wieku a lecze­nie stom­a­to­log­iczne” – lek. dent. Han­na Sobczak (GUMed)
 • 14.00–14.30 „Przy­go­towanie stom­a­to­log­iczne pac­jen­ta w podeszłym wieku do chemioter­apii prze­ci­wnowot­worowej” – dr n. med. Agniesz­ka Bogusławska-Kapała (WUM)
 • 15.00–15.30 „Pode­jś­cie peri­odon­to­log­iczne do pac­jen­tów po 60. roku życia” – Prof. Andrea Pil­loni MD, DDSMS (Uni­ver­si­ty of Roma “Sapien­za”, Chair­man Sec­tion of Periodontology)
 • 14.30–15.00 „Uśmiech dziąsłowy: od diag­nozy do ortodon­ty­cznego i inter­dyscy­pli­narnego planu leczenia” – Prof. Pao­lo Man­zo DDS, MS, PhD (Uni­ver­sitá di Fer­rara, Repar­to di ortodonzia, Via Bor­sari 46, 44–121 Fer­rara, Italia)
 • 15.30–16.00 Pod­sumowanie i zakończe­nie konferencji

Zapisy odby­wa­ją się wyłącznie poprzez for­mu­la­rz elek­tron­iczny zna­j­du­ją­cy się pod wskazanym linkiem: link do formularza

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że o udziale w tym wydarze­niu eduka­cyjnym decy­du­je kole­jność zgłoszeń 

Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

zaprasza­ją 09.10.21 r. na część 1 konferencji:

ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.

Celem Kon­fer­encji jest zwięk­sze­nie czu­jnoś­ci onko­log­icznej w zakre­sie nowot­worów głowy i szyi lekarzy den­tys­tów, przekazanie prak­ty­cznych infor­ma­cji związanych z lecze­niem w zakre­sie stom­a­tologii zachowaw­czej i pro­te­ty­ki u pac­jen­tów onko­log­icznych oraz dyskus­ja na tem­at efek­ty­wnej współpra­cy pomiędzy lekarza­mi onkologa­mi a lekarza­mi dentystami.

PROGRAM KURSU: bezpłat­ny, online, 4 pkt. edukacyjne

 • 10.00–10.10 Nowot­wory głowy i szyi – stan obec­ny – dr hab. n. med. Mar­ta Mańczuk, Nar­o­dowy Insty­tut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państ­wowy Insty­tut Badawczy
 • 10.10–10.25 Dowody naukowe na skuteczność pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów w gabinecie lekarza den­tysty – dr Mark Paras­can­dola, Nation­al Can­cer Insti­tute, USA. Wykład w języku ang­iel­skim z napisa­mi w języku polskim
 • 10.25–11.25 Opieka stom­a­to­log­icz­na nad pac­jen­tem onko­log­icznym przed, w trak­cie i po lecze­niu choro­by nowot­worowej – wprowadze­nie – lek. med. Jakub Zwolińs­ki, Nar­o­dowy Insty­tut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państ­wowy Insty­tut Badawczy
 • 11.25–11.40 Aspek­ty prawne i orga­ni­za­cyjne – zakres możli­woś­ci postępowa­nia lekarza den­tysty – dr n. med. Dar­iusz Paluszek, Komis­ja ds. Lekarzy Den­tys­tów Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Warsza­w­ie, Okrę­gowa Izba Lekarska
 • 11.40–12.15 Komu­nikac­ja z pac­jen­tem z pode­jrze­niem choro­by nowot­worowej – dr Mar­i­o­la Kosow­icz, Nar­o­dowy Insty­tut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państ­wowy Insty­tut Badawczy
 • 12.15–12.35 Min­i­mal­na inter­wenc­ja antyniko­tynowa na fotelu stom­a­to­log­icznym – Mag­dale­na Cedzyńs­ka, Nar­o­dowy Insty­tut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państ­wowy Insty­tut Badawczy
 • 12.35–14.00 Dyskus­ja moderowana

Zapisy odby­wa­ją się wyłącznie poprzez for­mu­la­rz elek­tron­iczny zna­j­du­ją­cy się pod niżej wskazanym linkiem: link do formularza

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że o udziale w tym wydarze­niu eduka­cyjnym decy­du­je kole­jność zgłoszeń. Licz­ba miejsc jest ograniczona.

16.10.21 r. odbędzie się część 2 konferencji:

ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.

Celem kon­fer­encji jest zwięk­sze­nie czu­jnoś­ci onko­log­icznej w zakre­sie nowot­worów głowy i szyi lekarzy den­tys­tów, przekazanie prak­ty­cznych infor­ma­cji związanych z lecze­niem w zakre­sie stom­a­tologii zachowaw­czej i pro­te­ty­ki u pac­jen­tów onko­log­icznych oraz dyskus­ja na tem­at efek­ty­wnej współpra­cy pomiędzy lekarza­mi onkologa­mi a lekarza­mi dentystami.

PROGRAM KURSU: bezpłat­ny, online, 6 pkt. edukacyjnych

 • 10.00–11.00 Lecze­nie zachowaw­cze i endodon­ty­czne pac­jen­tów przed, w trak­cie i po lecze­niu onko­log­icznym – dr n. med. Anna Cybul­s­ka, Warsza­ws­ki Uni­w­er­sytet Medyczny
 • 11.00–12.00 Lecze­nie chirur­giczne pac­jen­tów przed, w trak­cie i po lecze­niu onko­log­icznym – lek. med. Anna Myd­lak, Nar­o­dowy Insty­tut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państ­wowy Insty­tut Badawczy
 • 12.00–13.00 Pro­te­ty­ka u pac­jen­tów przed, w trak­cie in po lecze­niu onko­log­icznym – dr n. med. Anna Cybul­s­ka, Warsza­ws­ki Uni­w­er­sytet Medyczny
 • 13.00–13.45 Postępowanie zgod­nie z wyty­czny­mi – NCI Imple­men­ta­tion Sci­ence Group (tbc)
 • 13.45–14.30 Higiena Jamy Ust­nej Pac­jen­ta Onko­log­icznego – ochrona i zapo­b­ie­ganie – lek.stom. Alek­sandry Szczepkowskiej-Kroc
 • 14.30–16.00 Dyskus­ja moderowana

Zapisy odby­wa­ją się wyłącznie poprzez for­mu­la­rz elek­tron­iczny zna­j­du­ją­cy się pod niżej wskazanym linkiem: link do formularza

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że o udziale w tym wydarze­niu eduka­cyjnym decy­du­je kole­jność zgłoszeń. Licz­ba miejsc jest ograniczona.