Petycja lekarzy dentystów

2020 15 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Pety­c­ja w spraw­ie współczyn­ników dla wszys­t­kich zakresów świad­czeń. Pety­c­ja przy­go­towana przez Komisję Stom­a­to­log­icz­na NRL: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl