Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

2018 9 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

8 październi­ka 2018 r. odbyło się spotkanie z Wojew­ódzkim Inspek­torem San­i­tarnym Panią mgr. farm. Irminą Nikiel doty­czące trwa­ją­cych w gabi­ne­tach lekars­kich kon­troli w zakre­sie steryl­iza­cji. Więcej infor­ma­cji:  http://www.oil.lublin.pl/news/572.html