Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych

2018 22 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Odpowiedź Lubel­skiego Państ­wowego Wojew­ódzkiego Inspek­to­ra San­i­tarnego w Lublin­ie w spraw­ie ogól­nych wyty­cznych dla wszys­t­kich pod­miotów wykonu­ją­cych pro­cesy dekon­t­a­m­i­nacji, w tym steryl­iza­cji wyrobów medy­cznych i innych przed­miotów wielo­razowego użytku wyko­rzysty­wanych przy udziela­niu świad­czeń zdrowot­nych oraz innych czyn­noś­ci, pod­czas których może dojść do prze­niesienia choro­by zakaźnej lub zakaż: Odpowiedź_Sanepid_09.11.2018 r.

Pis­mo wyjaś­ni­a­jące stanowisko Komisji Stom­a­to­log­icznej NRL w spraw­ie dekon­t­a­m­i­nacji kierowane do Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego: Pismo-do-GIS-dot.-ogolnych-wytycznych-sterylizacji-wyrobow-medycznych