Doradca ADR

2023 23 marca, Monika Macyra | kategoria ,

Dentonet: Komisja stomatologiczna NIL przypomina, że gabinet stomatologiczny nie musi zatrudniać doradcy ADR – czyli doradcy ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych – jeśli masa wywożonych odpadów medycznych określonych kodem UN 3291 nie przekracza 333 kg. https://dentonet.pl/czy-gabinet-musi-zatrudnic-doradce-adr/

InfoDent.pl: Czy lekarze i lekarze dentyści – właściciele gabinetów – będą zobowiązani do korzystania z usług specjalistów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych? Ci ostatni twierdzą, że tak. Wiceprezes NRL Paweł Barucha w rozmowie z infodent24.pl rozwiewa wątpliwości zainteresowanych. (…) Zasadą jest, że każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek takich towarów, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością Obowiązek korzystania z usług doradców ds. transportu odpadów medycznych nie dotyczy podmiotów zlecających przewóz do 333 kg niebezpiecznych odpadów (przy jednorazowym ich transporcie). Tak więc gabinety stomatologiczne nie są objęte takim wymogiem Wiceprezes NRL Paweł Barucha zapowiada, że sprawa ta, chociaż definitywnie rozstrzygnięta, zostanie omówiona jeszcze z Ministerstwem Infrastruktury w celu wypracowania jednolitych wytycznych. Kwestia konieczności korzystania przez lekarzy i lekarzy dentystów, ale także weterynarii z usług doradcy ADR (L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route – umowa europejska dot. międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych) omówiona została przez przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z reprezentantami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. https://www.infodent24.pl/lexdentpost/doradcy-od-odpadow-nie-obciaza-kont-wlascicieli-gabinetow-stomatologicznych,122845.html

Dentonet.pl: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie otrzymała interpretację ministerstwa infrastruktury potwierdzającą stanowisko, że w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek wyznaczenia doradcy ADR ma ograniczony zakres. Jak czytamy w komunikacie warszawskiej OIL, pytania do ministerstwa infrastruktury zostały skierowane w związku z wątpliwościami lekarzy i lekarzy dentystów, a także aktywnością na tym polu firm zajmujących się gospodarką odpadami. Z odpowiedzi resortu wynika, że w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek wyznaczenia doradcy ADR ma ograniczony zakres. W gabinetach lekarskich najczęściej nadawane są odpady sklasyfikowane jako UN 3291 (według międzynarodowej klasyfikacji ADR), czyli odpad 18 01 03* według klasyfikacji ustanowionej rozporządzeniem ministra środowiska. – W takim przypadku można skorzystać z odstępstwa określonego w 1.1.3.6 ADR. UN 3291 – zgodnie z tabelą A umowy ADR — należy do 2 kategorii transportowej, co oznacza, że maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową wynosi 333 kg/l. Stosując wyłączenie 1.1.3.6.3 w zw. z 1.8.3.2 lit. a ADR nie ma obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – poinformowano. https://dentonet.pl/doradca-adr-jest-interpretacja-ministerstwa-infrastruktury/