Ważniejsze zmiany w prawie – 11.02.2023 r.

2023 21 lutego, Monika Macyra | kategoria ,
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2524
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2527
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2534
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2561
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2601
w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2614
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2626
w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2627
zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2641
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2655
w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2658
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2662
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2669
w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2674
o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2678
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2682
w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2683
w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2696
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2700
w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2705
o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2713
zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2759
w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych
Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2770
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2781
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2805
w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2813
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2814
w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2817
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2818
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2821
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2833
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2835
uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2839
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2841
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2022 poz. 2842
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r.Dz. U. z 2023 poz. 13
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept