Notatka ze spotkania przedstawicieli KS ORL w Lublinie z dyrekcją LOW NFZ

2023 11 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniu 11 .05.2023 w siedzibie LOW NFZ w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli KS ORL w Lublinie w składzie Wiceprezes LIL dr Dariusz Samborski i Przewodnicząca KS ORL dr Agnieszka Surdyka z dyrekcją LOW NFZ . LOW NFZ reprezentowali Dyrektor Paweł Piróg , z-ca Dyrektora pani Dagmara Marczewska oraz Naczelnik pani Marzena Dziedzic.
Tematem spotkania było rozliczanie świadczeniodawców w związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ z dnia 05.04 .2023.
Obawy KS ORL w Lublinie były podyktowane generowaniem się rachunków do limitów wynikających z dwóch zakresów (pakietowe i proceduralne) a nie do całkowitej wartości zakontraktowanej.
Pan Dyrektor zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań (nawet kosztem przesunięć z miesiąca czerwca) aby rachunki świadczeniodawców generowały się do całkowitej kwoty zobowiązania . Po miesiącu zostanie przeprowadzona analiza (na wniosek świadczeniodawcy w przypadku niepełnego rachunku oraz odgórna dla wszystkich podmiotów) mająca na celu urealnienie wykonywanych świadczeń pakietowych i proceduralnych .
Kolejnym poruszonym tematem była kwestia zwiększonego etatu przeliczeniowego, który jest w gestii dyrektora oddziału.
Zostaliśmy zapewnieni, że gdy tylko pieniądze przeznaczone na ten projekt wpłyną do oddziału zostaną etaty odpowiednio zwiększone po analizie wykonań.

Komunikat po spotkaniu KS NRL z przedstawicielami NFZ

2023 8 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ

2023 11 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

5 kwietnia 2023 r. zostało ogłoszone Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne z datą realizacji od 1 kwietnia br.

KS NRL wymogła pojawienie w/w Zarządzenia w związku z zaktualizowanym dokumentem uwzględniającym poprawę wyceny wybranych świadczeń, nie miała jednak wpływu na datę jego wprowadzenia, w związku z tym w dniu 6 kwietnia br. W-ce Prezes Dariusz Samborski zwrócił się z prośbą o jak najszybsze aneksowanie dotychczasowych umów (w celu zminimalizowania konieczności wprowadzenia zmian w sprawozdawczości) w rozmowie telefonicznej otrzymał zapewnienie przedstawiciela LOW NFZ, że dołożą wszelkich starań aby jak najszybciej przygotować aneksy dla lubelskich świadczeniobiorców.

Doradca ADR

2023 23 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Ustanowienie doradcy ADR w praktyce lekarskiej i małym podmiocie leczniczym

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (odpadów medycznych) Biuro prawne Lubelskiej Izby Lekarskiej informuje, że obowiązek taki nie powstaje, jeżeli podmiot jest jedynie wytwórcą odpadów, a z treści umowy na utylizację wynika, że obowiązki związane z załadunkiem i nadaniem odpadów spoczywają na firmie odbierającej.

Ponadto z powyższego obowiązku zwolnione są podmioty które jednorazowo nadają odpady niebezpieczne w ilościach mniejszych niż określone w przepisach (w przypadku transportu drogowego jest to 333 kg każdorazowo)

Podobny komunikat znajduje się na stronach Komisji Stomatologicznej NIL:https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/7998-doradca-adr-potrzebny-czy-nie