Środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów

2020 11 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat w spraw­ie dys­try­bucji środ­ków ochrony osobistej

Najnowsze wytyczne MZ

2020 6 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Zalece­nia postępowa­nia przy udziela­niu świad­czeń stom­a­to­log­icznych w sytu­acji ogłos­zonego na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej stanu epi­demii w związku z zakaże­ni­a­mi wirusem SARS-CoV­‑2

Nowe zalecenia_MZ

Powszechny dostęp do testów

2020 16 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Personel medyczny ma powszechny dostęp do testów na obecność SARS-CoV‑2

https://nil.org.pl/aktualnosci/4699-personel-medyczny-ma-powszechny-dostep-do-testow-na-obecnosc-sars-cov‑2

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

2020 27 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komu­nikat do pra­cown­ików ochrony zdrowia

Wytyczne MZ-Stomatologia

2020 27 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Wyty­czne MZ-Stomatologia

CoVID-19 — ustalenia z 12 marca 2020r

2020 13 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniu wczo­ra­jszym (12 mar­ca 2020r.)  odbyły się kon­sul­tac­je Preze­sa NRL z Wicepreze­sem NFZ dr Bernar­dem Waśko. Tem­atem roz­mowy były warun­ki sko­rzys­ta­nia przez wszys­tkie placów­ki ambu­la­to­ryjne posi­ada­jące kon­trakt z NFZ z możli­woś­ci zaw­ieszenia przyjęć. NFZ liczy się z koniecznoś­cią  zaw­ieszenia świad­czeń przed placów­ki ambu­la­to­ryjne.

więcej

Komunikat w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19

2020 12 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Lublin­ie rekomen­du­je lekar­zom den­tys­tom śledze­nie na bieżą­co infor­ma­cji wydawanych przez Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego oraz Min­is­tra Zdrowia, a także Lubel­skiej Izby Lekarskiej. Na stron­ie KS NRL  zamieszczane są łącza do pro­fesjon­al­nych wyty­cznych dot. higieny w gabinecie stom­a­to­log­icznym i algo­ryt­mu postępowa­nia z pac­jen­ta­mi pode­jrzany­mi o nosi­cielst­wo SARS-CoV­‑2.

AKCJA KOREKTA

2020 12 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Koleżan­ki i Koledzy, 
Lekarze den­tyś­ci członkowie LIL posi­ada­ją­cy kon­trakt z Lubel­skim OW NFZ

Zwracam się do Państ­wa z prośbą o uczest­nict­wo we wspól­nej, ogólnopol­skiej akcji korek­ty wyce­ny świad­czeń stom­a­to­log­icznych w celu poprawy warunk­ów naszej pra­cy. Tylko wspólne, skon­soli­d­owane wys­tąpi­e­nie z wnioska­mi do NFZ ma szan­sę na naw­iązanie rozmów z Fun­duszem w celu  dos­tosowa­nia warunk­ów umów o udzielanie świad­czeń finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych do aktu­al­nych kosztów real­iza­cji tych umów.

Zgod­nie z  uch­wałą Nr 1 Komisji Stom­a­to­log­icznej Naczel­nej Rady Lekarskiej z 31 sty­cz­nia 2020 r. zwracam się do wszys­t­kich lekarzy den­tys­tów będą­cych stroną umowy o wys­tąpi­e­nie do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ z wnioskiem do NFZ o zmi­anę warunk­ów umowy.

UWAGA!!!
Proszę o przesłanie wniosków
do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ (ul. Szkol­na 16, 20–124 Lublin) oraz kopię do Okrę­gowej Izby Lekarskiej w Lublin­ie na adres: ul. Chmiel­na 4, 20–079 Lublinie.

Złoże­nie wniosku oznacza udziel­nie  pełnomoc­nict­wa Preze­sowi ORL w Lublinie

Dodatkowe infor­ma­c­je zna­jdziecie Państ­wo na stron­ie https://nil.org.pl/wnioski-o-wzrost-wyceny-w-kontraktach-stm

Wniosek o zmi­anę warunk­ów umowy_do pobrania

UWAGA: Wnios­ki będę przyj­mowane do 13 mar­ca 2020 r.

Jacek Szkut­nik

Wice Prezes ORL w Lublinie
Prze­wod­niczą­cy Komisji Stomatologicznej

Informacje MZ w sprawie e‑recept

2019 16 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

MZ_pismo doty­czące wejś­cia w życie obow­iązku stosowa­nia e‑recepty

20–22 marca 2020 r. Najnowsze Trendy w Stomatologii

2019 11 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dni­ach 20–22.03.2020 r, Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na ORL w Szczecinie zaprasza na XXIV kon­fer­encję naukowo-szkole­niową: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny: https://trendywstomatologii.pl/