RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

2018 24 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Prak­ty­czne infor­ma­c­je dla lekarzy doty­czące wdroże­nia nowych reg­u­lacji + WZORY:

http://www.oil.lublin.pl/news/535.html#wzory