Nowości w leczeniu stomatologicznym

2018 22 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

7–9 czer­w­ca 2018 r. Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Białym­stoku wspól­nie z Pod­laskim Sto­warzysze­niem Stom­a­tologów w Białym­stoku orga­nizu­je ogólnopol­ską kon­fer­encję naukowo-szkoleniową
„Nowoś­ci w lecze­niu Stom­a­to­log­icznym”, która odbędzie się w Hotelu Białowies­ki w Białowieży ul. Gen­er­ała Atek­san­dra Waszkiewicza 218 w ramach corocznych Wiosen­nych Pod­las­kich Spotkań Stomatologicznych.

W trak­cie kon­fer­encji odbędzie się również ses­ja samorzą­dowa, w której zostaną porus­zone aktu­alne prob­le­my związane z wykony­waniem zawodu lekarza den­tysty w Polsce.

Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące zgłoszeń udzi­ału są dostęp­ne na stron­ie inter­ne­towej www.stomatolodzv-podlasia.pl oraz pod numerem tele­fonu 605 683 511.