Uwagi Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

2016 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z pojawieniem się projektu rozporządzenia MZ w sprawie kryteriów oceny ofert stomatologicznych pragniemy zwrócić uwagę, iż spotkał się on z krytyką środowiska stomatologicznego lekarzy pracujących na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej. Przede wszystkim jest to projekt promujący duże jednostki, uniemożliwiający konkurencję indywidualnym praktykom lekarskim . W części „wspólnej” niepokojące są punkty za „Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku”. Także przyznanie punktów za  „Zapewnienie serwisu sprzętu medycznego przez podmiot świadczący działalność serwisową na podstawie umowy z producentem danego wyrobu” promuje producentów, zaś dużo jest firm równie dobrych , z którymi lekarze współpracują od lat i zmiana takiego zapisu spowoduje zmniejszone obroty a nawet bankructwo tego typu firm. Także „ odrębna aplikacja dedykowana realizacji obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym wskazaniem terminu. 2 „ budzi wiele kontrowersji, gdyż sprawa jest związana z zapisanym wręcz w art. 23a ustawy obowiązkiem wdrażania takiej procedury.  Przepis ten jest do dziś martwy,  krytykowany głównie z tego powodu, że w związku z koniecznością sprawdzenia czy pacjent nie figuruje już po to samo świadczenie w innej kolejce konieczna byłaby integracja programów świadczeniodawców na poziomie NFZ lub Systemu Informacji Medycznej.  Sytuacja komplikuje się dodatkowo w przypadku świadczeń limitowanych (np.protez ) kiedy to bez udziału pacjenta niemożliwym jest stwierdzenie (konfiguracja braków zębowych) czy pacjentowi istotnie świadczenie to przysługuje. Poza tym pojęcie „odrębnej aplikacji” jest również nieprecyzyjne. Brak też powodu, dla którego miałaby to być koniecznie „odrębna” od programu do prowadzenia dokumentacji medycznej aplikacja. W części poświęconej poszczególnym zakresom niepokój budzi punktacja w zakresie świadczeń dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Dodatkowe punkty za pracę lekarza specjalisty i lekarza w trakcie specjalizacji dubluje się z punktami za akredytację i możliwość prowadzenia specjalizacji (punkty przyznane w części wspólnej dla wszystkich zakresów świadczeń). Dodatkowe punkty za przeprowadzenie poszczególnych procedur i rozpoznań wydają się być nieuczciwymi (lekarz przyjmuje zgłaszających się pacjentów i nie ma  wpływu na to z jakimi schorzeniami są to pacjenci), a także budzi niebezpieczeństwo  nadrabiania wykonań włącznie z „naciąganiem” rozpoznania w kierunku określonych w projekcie pozycji klasyfikacji ICD10. Szeroko pojęta kompleksowość również wydaje się być nieuczciwą konkurencją promującą jednostki akademickie (np. punkty przyznane za świadczenia w znieczuleniu ogólnym). Także uważamy, że punkty  za świadczenia ortodontyczne  w kontrakcie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży są zawyżone i dyskryminują w znaczący sposób gabinety pracujące bez świadczeń ortodontycznych. Zwracamy uwagę , że zostały usunięte punkty za lokalizacje gabinetu na terenie szkół i ośrodków szkolno- wychowawczych  wprowadzone przez Prezesa NFZ  dnia 27.08.2015 stosownym zarządzeniem, które to w obietnicach przedwyborczych miały być promowane. Projekt w  części stomatologicznej  nie powinien stanowić podstawy do wydania aktu wykonawczego. W wielu miejscach wprowadza pojęcia nieprecyzyjne, których stosowanie powodować może uznaniowość w działaniu komisji konkursowych. Część kryteriów (i to sowicie punktowanych) jest kreacją systemowego przywileju dużych jednostek, a kryterium wykonywania kontraktu bez udziału podwykonawców jest niepowiązane z żadnym z kryteriów wymienionych w ustawie i nie powinno mieć zastosowania. Lubelska Izba Lekarska opowiada się za wydaniem rozporządzenia w brzmieniu obecnie obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ, ustalenie ze środowiskiem stomatologicznym zasad funkcjonowania publicznej opieki stomatologicznej i na tej bazie ustalenie nowych kryteriów.Despicable Me 3 2017 movie