2–4 czerwca 2016 r. Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

2016 25 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

2- 4 czer­w­ca 2016r. w Augus­towie odbędą się cyk­liczne Pod­lask­ie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne- Augustów 2016.

Tem­aty wiodące: Powikła­nia w endodon­cji i ich lecze­nie; Ses­ja samorządowa.

For­mu­la­rz zgłoszeniowy (pdf)