Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

2015 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

27 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Przewodniczący KS ORL w Lublinie przedstawił relację z ostatniego posiedzenia KS NRL z dnia 18 kwietnia 2015 r. w zakresie:
– obietnica Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka dot. zwiększenia nakładów finansowych na stomatologię w 2016 roku
– temat likwidowania sobót jako czynnika rankingującego w kontraktowaniu z NFZ
– wprowadzenie zmian w zakresie stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, które udzielane są dzieciom – Fundusz wskazał, że jego współpraca ze szkołami w tym zakresie ma być rozszerzona
– w zakresie zgłoszonego wniosku o określenie ostatecznego terminu wstecznej weryfikacji już zaakceptowanych usług, po upływie którego nie może być ona przeprowadzona,
a także zastrzeżenia, że weryfikacja taka musi być przeprowadzana na podstawie przepisów obowiązujących w czasie trwania procedur podlegających weryfikacji
– uzyskania jednolitej linii interpretacyjnej oddziałów wojewódzkich Funduszu w odniesieniu do proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu, w którym udzielane są świadczenia w ramach tzw. etatu przeliczeniowego
– postulatu wprowadzenia możliwości udzielania przez świadczeniodawcę usług niegwarantowanych w czasie harmonogramu pracy właściwego dla umowy z NFZ
– przeprowadzenia analizy w przedmiocie zasadności obowiązku prowadzenia przez świadczeniodawców list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu stomatologii.

Dr Agnieszka Surdyka zgłosiła wniosek formalny, aby złożyć pismo do Lubelskiej Izby Lekarskiej
w sprawie zapewnienia opieki prawnej lub ubezpieczenia OC lekarzom i lekarzom dentystom w ramach podwyższonej składki członkowskiej wzorem innych izb lekarskich.

Dr Remigiusz Caban zgłosił wniosek aby Lubelska Izba Lekarska wystąpiła do LOW NFZ z prośbą
o przygotowanie respektowanych w czasie kontroli formularzy zgód na leczenie stomatologiczne.

Dr Dariusz Samborski zwrócił uwagę, że członkowie Komisji powinni dołożyć wszelkich starań w celu dotarcia do młodych lekarzy dentystów aby informować ich o działaniach izby lekarskiej i zintegrować środowisko stomatologiczne.

Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na dzień 17 czerwca 2015 r.