Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 lutego 2015 r.

2015 7 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Głównym punktem obrad było sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej z dnia 6 lutego w Kołobrzegu:

 • propozycja usunięcia art. 53 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – dyskusja na temat możliwości zatrudnienia lekarza przez lekarza,

 • zmniejszenie ilości i częstotliwości wykonywanych testów radiologicznych w gabinecie dentystycznym,

 • omówienie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów

  w sprawie kas fiskalnych w gabinetach lekarskich,

 • wystąpienie KS NRL do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem

  o przywrócenie nauczania zawodu asystentki stomatologicznej,

 • przyjęcie stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

  o działalności leczniczej mającej na celu określenie minimalnych wymogów, które muszą spełniać kierownicy przedsiębiorstw podmiotów leczniczych,

 • brak akceptacji dla rankingowania przez NFZ pracy lekarza dentysty w soboty oraz

  po godzinie 18 jeden dzień w tygodniu,

 • spotkanie Zespołu ds. Kształcenia KS NRL z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w dniu 30 października 2014 r. w sprawie zwiększenia ilości miejsc rezydenckich oraz poszerzenia bazy jednostek prowadzących szkolenia specjalizacyjne o indywidualne specjalistyczne i grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie.

Termin kolejnego posiedzenia KS ORL w Lublinie został wyznaczony na dzień 15 kwietnia 2015 r.