Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 stycznia 2015 r.

2015 2 lutego, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Głównym punktem obrad było sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej, które w zasadniczej części dotyczyło problemów kształcenia przed i podyplomowego lekarzy dentystów. W spotkaniu udział wzięli konsultanci krajowi poszczególnych dziedzin stomatologii oraz przedstawiciele komisji stomatologicznych okręgowych izb lekarskich.

Przedstawione zostały wyniki ankiety przeprowadzonej w grupie 910 młodych lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu nie dłużej niż 3 lata. Wynika z niej, że 77% respondentów uważa, iż liczba lekarzy dentystów kształconych jest zbyt duża, przez co mają oni trudności w rozpoczynaniu kariery zawodowej, zaś 94% lekarzy opowiedziało się za powrotem staży podyplomowych. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie danych demograficznych związanych z ilością specjalistów w poszczególnych województwach – konsultanci krajowi byli zgodni co do zbyt małej ilości specjalistów (najgorsza sytuacja jest w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim) oraz problemów z jakimi borykają się stażyści specjalizacyjni oraz ośrodki akredytacyjne kształcące lekarzy. Głównym problemem jest finansowanie procedur wysokospecjalistycznych nierefundowanych przez NFZ.

Konsultant w dziedzinie chirurgii szczękowo- twarzowej poruszył problem prawny jakim jest kształcenie lekarzy w tejże dziedzinie, ponieważ według norm unijnych w/w specjalizację można rozpocząć tylko po ukończeniu kierunku lekarskiego.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na niekiedy trudną sytuację czy problem ekonomiczny starszych kolegów i mistrzów, a tym samym możliwość pomocy ze strony Izby.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczony został na dzień 18 lutego 2015 r.