Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 3 września 2014 r.

2014 7 września, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

3 września 2014 r. odbyło się Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na posiedzeniu poruszone zostały następujące problemy:
• Temat trudności zatrudniania lekarzy po stażu w trakcie trwania kontraktu z NFZ, ponieważ wiąże się to ze mianą potencjału NZOZ-u.
•Problem lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu w związku z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2011 r. nr 113, poz. 658), która weszła wżycie 1 lipca 2011 r., wprowadzając zmiany w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy-dentystów polegające m.in. na likwidacji stażu podyplomowego i włączeniu praktycznego nauczania w zawodzie lekarza/lekarza dentysty do kształcenia przeddyplomowego.
•Kwestia urealnienia punktów rankingowych w konkursach na świadczenia stomatologiczne – problem „popołudniówek” w placówkach szkolno – wychowawczych oraz terenów, w których ze względu na wykazanie godzin popołudniowych przez wszystkich świadczeniodawców wystąpiło ograniczenie dostępności do świadczeń stomatologicznych w godzinach przedpołudniowych (NFZ promował tych świadczeniodawców, którzy wykazali większą ilość godzin popołudniowych). dr Danuta Marcyniuk
Przewodniczący Zespołu ds. Szkoleń  Remigiusz Caban przedstawił temat planowanego kursu medycznego dla lekarzy dentystów, który poprowadziłby Pan Krówczyński nt.: „Kreowanie wizerunku lekarza, asysty i całej praktyki stomatologicznej”.