Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

2015 Wrzesień 1, Monika Macyra | kategoria Informacje,Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 74

W dniu 27 maja odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Prze­wod­niczący KS ORL w Lublinie przed­stawił relację z ostat­niego posiedzenia KS NRL z dnia 18 kwiet­nia 2015 r. w zakre­sie: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

2015 Maj 12, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 144

15 kwiet­nia 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 lutego 2015 r.

2015 Kwiecień 7, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 117

18 lutego 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Głównym punk­tem obrad było spra­woz­danie ze spotka­nia w Naczel­nej Izbie Lekarskiej z dnia 6 lutego w Koło­brzegu: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 stycznia 2015 r.

2015 Luty 2, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 132

14 sty­cz­nia 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Głównym punk­tem obrad było spra­woz­danie ze spotka­nia w Naczel­nej Izbie Lekarskiej, które w zasad­niczej części doty­czyło prob­lemów ksz­tałce­nia przed i pody­plo­mowego lekarzy den­tys­tów. W spotka­niu udział wzięli kon­sul­tanci kra­jowi poszczegól­nych dziedzin stom­a­tologii oraz przed­staw­iciele komisji stom­a­to­log­icznych okrę­gowych izb lekars­kich. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 3 grudnia 2014 r.

2015 Styczeń 12, Monika Macyra | kategoria Informacje,Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 117

 3 grud­nia 2014 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Na spotka­niu Prze­wod­niczący KS dr Jacek Barański przed­stawił relację ze spotka­nia członków KS NRL więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

2014 Listopad 5, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 165

W dniu 08.10.2014r. odbyło się Posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w w Lublinie.

Na spotka­niu Prze­wod­niczący Komisji Dr Jacek Barański zdał relację z V Łódzkiego Spotka­nia Stom­a­to­log­icznego oraz przed­stawił tem­aty zaak­cep­towane przez KS NRL w dniu 27 wrześ­nia 2014 r. i przesłane do Komisji Stom­a­to­log­icznej w Lublinie w dniu 03.10.2014 r.(wykaz tem­atów zna­j­duje się w załączniku Nr 1). więcej

Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie — Wydział Stomatologiczny, rocznik 1984

2014 Październik 16, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 158

Infor­mu­jemy o obchodach 30 lecia ukończenia Akademii Medy­cznej w Lublinie — Wydział Stomatologiczny,

rocznik 1984.

Uroczys­tość odbędzie się 18 października 2014 r.

więcej

Bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia

2014 Październik 16, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 150

Depar­ta­ment Fun­duszy Europe­js­kich Min­is­terstwa Zdrowia infor­muje o rekru­tacji na bezpłatne szkole­nia skierowane do lekarzy i lekarzy den­tys­tów z kom­pe­tencji tele­in­for­maty­cznych w ochronie zdrowia w ramach pro­jektu sys­te­mowego pn. „Poprawa jakości zarządza­nia w ochronie zdrowia poprzez pop­u­laryza­cję wiedzy na temat tech­nologii ICT” współ­fi­nan­sowanego z EFS w ramach POKL, Dzi­ałanie 2.3 „Wzmoc­nie­nie potenc­jału zdrowia osób pracu­ją­cych oraz poprawa jakości funkcjonowa­nia sys­temu ochrony zdrowia.

http://www.oil.lublin.pl/news/397.html

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r.

2014 Październik 7, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 183

25 czer­wca 2014 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na spotka­niu dr Jacek Barańskie przed­stawił relacje z posiedzenia KS NRL z dnia 5 czer­wca 2014 r. pod­czas którego pod­jęto stanowiska w sprawie: więcej

Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 3 września 2014 r.

2014 Wrzesień 7, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 202

3 wrześ­nia 2014 r. odbyło się Posiedzenia Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na posiedze­niu porus­zone zostały następu­jące prob­lemy: więcej