19–21 lutego 2016 r. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Szkoleniowa “Najnowsze trendy w stomatologii”

2016 Styczeń 27, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 8

W dni­ach 19–21 lutego 2016 r. Komisja Stom­a­to­log­iczna Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaprasza na XVI Kon­fer­encję naukowo-szkoleniową pt: “Najnowsze trendy w stomatologii”.

Szczegółowe infor­ma­cje oraz pro­gram dostępne na stronie http://www.oil.szczecin.pl/konferencje/2/lekarze-dentysci.

5–6 lutego 2016 r. “Leczenie konwencjonalne i metodami alternatywnymi we współczesnej stomatologii”

2016 Styczeń 11, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 12

W dni­ach 5–6.02.2016 r. Komisja Stom­a­to­log­iczna Okrę­gowej Izby Lekarskiej w Rzes­zowie i Pol­skie Towarzystwo Stom­a­to­log­iczne Odd­ział w Rzes­zowie orga­nizują VI Pod­karpacką Kon­fer­encję Naukowo –Szkole­niową Lekarzy Den­tys­tów “Lecze­nie kon­wencjon­alne i meto­dami alter­naty­wnymi we współczes­nej stomatologii”.

W przy­padku  zain­tere­sowa­nia udzi­ałem prosimy kon­tak­tować się z  biurem OIL w Rzes­zowie: okm.rzeszow@onet.pl lub tel. (17) 717 77 24.
Więcej infor­ma­cji oraz karta uczestnictwa

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r.

2015 Listopad 25, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 17

18 listopada 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 października 2015 r.

2015 Październik 18, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 13

14 października 2015 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie, na którym Prze­wod­niczący dr Jacek Barański oraz Członek Komisji Maciej Tom­czykowski przed­staw­ili spra­woz­danie z uczest­nictwa w VI Łódz­kich Spotka­ni­ach Stom­a­to­log­icznych. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 września 2015 r.

2015 Sierpień 20, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 13

16 wrześ­nia 2015 r. miało miejsce pier­wsze po wakac­jach posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Tem­aty poruszane pod­czas obrad Komisji to między innymi: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 r.

2015 Czerwiec 11, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 13

17 czer­wca 2015 r. odbyło  się posiedze­nie KS ORL w Lublinie, pod­czas którego uczest­nicy Wiosen­nych Pod­las­kich Spotkań Stom­a­to­log­icznych zdali relację z prze­biegu spotka­nia oraz Prze­wod­niczący dr Jacek Barański wraz z W-ce Preze­sem dr Jack­iem Szkut­nikiem zrelacjonowali posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Naczel­nej Rady Lekarskiej w Serocku z dnia 13 czer­wca 2015 r.

Ter­min kole­jnego posiedzenia został wyz­nac­zony na dzień 16 wrześ­nia 2015 r.

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

2015 Czerwiec 1, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 106

27 maja 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Prze­wod­niczący KS ORL w Lublinie przed­stawił relację z ostat­niego posiedzenia KS NRL z dnia 18 kwiet­nia 2015 r. w zakre­sie: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

2015 Maj 12, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 160

15 kwiet­nia 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 lutego 2015 r.

2015 Kwiecień 7, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 135

18 lutego 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Głównym punk­tem obrad było spra­woz­danie ze spotka­nia w Naczel­nej Izbie Lekarskiej z dnia 6 lutego w Koło­brzegu: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 stycznia 2015 r.

2015 Luty 2, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 147

14 sty­cz­nia 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Głównym punk­tem obrad było spra­woz­danie ze spotka­nia w Naczel­nej Izbie Lekarskiej, które w zasad­niczej części doty­czyło prob­lemów ksz­tałce­nia przed i pody­plo­mowego lekarzy den­tys­tów. W spotka­niu udział wzięli kon­sul­tanci kra­jowi poszczegól­nych dziedzin stom­a­tologii oraz przed­staw­iciele komisji stom­a­to­log­icznych okrę­gowych izb lekars­kich. więcej