Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 24 lutego 2016 r.

2016 Kwiecień 22, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 53

24 lutego 2016 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej. Tem­aty wiodące porus­zone na spotka­niu: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 20 stycznia 2016 r.

2016 Kwiecień 22, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 40

20 sty­cz­nia 2016 r. odbyło się pier­wsze spotkanie członków Komisji w Nowym Roku pod­czas którego głównym punk­tem pro­gramu była prezen­tacja mul­ti­me­di­alna przy­go­towana przez rad­ców prawnych LIL więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015 r.

2016 Kwiecień 22, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 41

16 grud­nia 2015 r. członkowie Komisji spotkali się po raz ostatni w starym roku. Spotkanie pomimo świątecznego charak­teru więcej

17–18 czerwca 2016 r. II Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

2016 Marzec 30, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 36

W imie­niu włas­nym oraz członków Komisji ds. Lekarzy Den­tys­tów Okrę­gowej Izby lekarskiej w Warsza­wie serdecznie zapraszam koleżanki i kolegów den­tys­tów OIL w Lublinie do udzi­ału w II Mazowiec­kich Spotka­ni­ach Stom­a­to­log­icznych, które odbędą się w Hotelu Warsza­w­ianka w Jachrynce koło Warszawy.

Szczegółowe infor­ma­cje i pro­gram dostępne na stronie: http://www.oilwaw.org.pl/wydarzenie/ii-mazowieckie-spotkania-stomatologiczne/

Z poważaniem
Marta Klimkowska-Misiak

2–4 czerwca 2016 r. Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

2016 Luty 25, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 68

2– 4 czer­wca 2016r. w Augus­towie odbędą się cyk­liczne Pod­laskie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne– Augustów 2016.

Tem­aty wiodące: Powikła­nia w endodon­cji i ich lecze­nie; Sesja samorządowa.

For­mu­larz zgłoszeniowy (pdf)

19–21 lutego 2016 r. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Szkoleniowa “Najnowsze trendy w stomatologii”

2016 Styczeń 27, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 74

W dni­ach 19–21 lutego 2016 r. Komisja Stom­a­to­log­iczna Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaprasza na XVI Kon­fer­encję naukowo-szkoleniową pt: “Najnowsze trendy w stomatologii”.

Szczegółowe infor­ma­cje oraz pro­gram dostępne na stronie http://www.oil.szczecin.pl/konferencje/2/lekarze-dentysci.

5–6 lutego 2016 r. “Leczenie konwencjonalne i metodami alternatywnymi we współczesnej stomatologii”

2016 Styczeń 11, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 67

W dni­ach 5–6.02.2016 r. Komisja Stom­a­to­log­iczna Okrę­gowej Izby Lekarskiej w Rzes­zowie i Pol­skie Towarzystwo Stom­a­to­log­iczne Odd­ział w Rzes­zowie orga­nizują VI Pod­karpacką Kon­fer­encję Naukowo –Szkole­niową Lekarzy Den­tys­tów “Lecze­nie kon­wencjon­alne i meto­dami alter­naty­wnymi we współczes­nej stomatologii”.

W przy­padku  zain­tere­sowa­nia udzi­ałem prosimy kon­tak­tować się z  biurem OIL w Rzes­zowie: okm.rzeszow@onet.pl lub tel. (17) 717 77 24.
Więcej infor­ma­cji oraz karta uczestnictwa

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r.

2015 Listopad 25, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 99

18 listopada 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 października 2015 r.

2015 Październik 18, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 89

14 października 2015 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie, na którym Prze­wod­niczący dr Jacek Barański oraz Członek Komisji Maciej Tom­czykowski przed­staw­ili spra­woz­danie z uczest­nictwa w VI Łódz­kich Spotka­ni­ach Stom­a­to­log­icznych. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 września 2015 r.

2015 Sierpień 20, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 75

16 wrześ­nia 2015 r. miało miejsce pier­wsze po wakac­jach posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Tem­aty poruszane pod­czas obrad Komisji to między innymi: więcej