Dofinansowanie do nauki języka angielskiego

2016 Lipiec 27, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 11

Komisja Ksz­tałce­nia Medy­cznego ORL w Lublinie przy­pom­ina o możli­wości sko­rzys­ta­nia
z dofi­nan­sowa­nia LIL do nauki języka ang­iel­skiego w Szkole Języka Ang­iel­skiego Lin­gua­ton w Lublinie, ul. Bal­tazara Paśnikowskiego 4A. Szczegółowych infor­ma­cji od 1 wrześ­nia 2016 r. udziela Szkoła Lin­gua­ton pod numerami tele­fonu: (81) 534 08 99, (81) 527 88 17.
Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zainteresowanych.

Odpowiedź LOW NFZ na pismo KS ORL w Lublinie w sprawie rozliczania znieczuleń stosowanych w leczeniu stomatologicznym

2016 Lipiec 7, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 24

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W związku z wys­tosowanym pis­mem do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia przez Komisję Stom­a­to­log­iczną ORL w Lublinie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie rozlicza­nia znieczuleń stosowanych w lecze­niu stom­a­to­log­icznym w ramach umów z NFZ poniżej zamieszczamy obsz­erny cytat z nadesłanej odpowiedzi w przed­miotowej sprawie: więcej

28–30 października 2016 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Rytro — Jesień 2016

2016 Czerwiec 23, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 29

W dni­ach 28–30 października 2016 r. odbędzie się Kon­fer­encja Naukowo — Szkole­niowa Lekarzy Stom­a­tologów, Rytro — Jesień 2016.

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­larz zgłoszeniowy: http://oilkrakstom.pl/

25–28 sierpnia 2016 r. Kongres Stomatologiczny

2016 Czerwiec 23, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy , wyświetleń: 37

W dni­ach 25–28 sierp­nia 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się Kon­gres Stom­a­to­log­iczny. Orga­ni­za­torem Kon­gresu jest Wielkopol­ska Izba Lekarska. więcej

Korespondencja KS ORL w lublinie z LOW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń lakierowania zębów ¼ łuku zębowego

2016 Czerwiec 1, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 95

W naw­iąza­niu do komu­nikatu z dnia 31 marca 2016 r. jaki ukazał się na por­talu SZOI doty­czącego rozlicza­nia świad­czenia „Lakierowanie zębów ¼ łuku zębowego” na wniosek lekarzy den­tys­tów Komisja Stom­a­to­log­iczna Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie wys­tąpiła z pis­mem do Lubel­skiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ w celu przed­staw­ienia stosownego wyjaśnienia. Poniżej kore­spon­dencja w przed­miotowej sprawie.
więcej

Uwagi Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

2016 Czerwiec 1, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 89

W związku z pojaw­ie­niem się pro­jektu roz­porządzenia MZ w sprawie kry­ter­iów oceny ofert stom­a­to­log­icznych prag­niemy zwró­cić uwagę, iż spotkał się on z kry­tyką środowiska stom­a­to­log­icznego lekarzy pracu­ją­cych na tere­nie Lubel­skiej Izby Lekarskiej. więcej

Stanowisko Nr 29/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

2016 Maj 30, Monika Macyra | kategoria Informacje , wyświetleń: 75

Stanowisko Nr 29/16/P-VII Prezy­dium Naczel­nej Rady Lekarskiej z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie pro­jektu roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia w sprawie określe­nia szczegółowych kry­ter­iów wyboru ofert w postępowa­niu w sprawie zawar­cia umów o udzie­le­nie świad­czeń opieki zdrowot­nej: Załącznik Nr 7 — lecze­nie stomatologiczne

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r.

2016 Maj 20, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 68

18 maja 2016 r. członkowie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie obrad­owali na kole­jnym posiedze­niu, pod­czas którego porus­zono między innymi następu­jące sprawy: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

2016 Maj 2, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 55

13 kwiet­nia 2016 r. odbyło się kole­jne spotkanie członków Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublinie. Wiodą­cym tem­atem była inter­pelacja poseł Haliny Szy­dełko do Min­is­terstwa Zdrowia w sprawie rozdzie­le­nia samorządów lekarzy i lekarzy den­tys­tów. Członkowie Komisji w głosowa­niu jednogłośnie opowiedzieli się za utrzy­maniem jed­no­litego samorządu. więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 24 lutego 2016 r.

2016 Kwiecień 22, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej , wyświetleń: 123

24 lutego 2016 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej. Tem­aty wiodące porus­zone na spotka­niu: więcej